trị cố định vị trí

 


 

Các tọa độ vị trí điểm được tính toán từ các máy thu GPS.