trị nguyên đa trị

 


 

X. trị nguyên đa trị về pha phách sóng mang.