trị số bình sai

 


 

Giá trị nhận được sau khi đã được phân bố số hiệu chỉnh.