trình bày bản đồ

 


 

Một bộ môn của bản đồ học, nghiên cứu các vấn đề về thể hiện nội dung bản đồ.

 

Nhiệm vụ chính của trình bày bản đồ là thiết kế hệ thống kí hiệu một cách hợp lí, thuận lợi cho việc đọc nội dung bản đồ và in bản đồ, các thủ pháp nghệ thuật, cách liên kết các nội dung thành phần của tác phẩm bản đồ, nghiên cứu các phương pháp chế bản in.

 

Để đạt được mục đích trên, trình bày bản đồ sử dụng các lí luận về màu sắc, tâm lí học, kĩ thuật, kí hiệu học cũng như các phương tiện của nghệ thuật đồ hoạ và các yêu cầu của ngành in.