trình tự thi công

 


 

Sự sắp xếp thứ tự trước, sau, hoặc đồng thời của các công việc một cách hợp lí, nhằm tạo thuận lợi cho sự tiến hành các công việc, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các điều kiện kĩ thuật, an toàn lao động và thời gian thi công ngắn nhất.

 

Thông thường, trình tự thi công dựa vào quy trình công nghệ đã được phê duyệt và được thực hiện theo nguyên tắc: các hạng mục (hoặc sản phẩm) của công đoạn trước phải được kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ mới được sử dụng để chuyển sang công đoạn tiếp theo.