trọng lực

 


 

Lực tác động lên vật do trường hấp dẫn của Trái Đất (cũng gọi là trọng trường) làm nó bị hút về tâm của Trái Đất, được xác định bởi công thức  

 

trong đó  là trọng lực của vật, m - khối lượng của vật, - vectơ gia tốc của trường hấp dẫn của Trái Đất tại vị trí quan sát.