trục địa từ

 


 

Đặc điểm của từ trường phía Trái Đất chủ yếu ở mặt đất, nhìn chung về cơ bản giống từ trường của một lưỡng cực, đặt cách tâm Trái Đất khoảng 300 km về phía Inđônêxia và trục lưỡng cực, còn gọi là trục địa từ, lệch khỏi trục quay của Trái Đất một góc 11o 30'.

 

Các giao điểm của trục lưỡng cực với mặt đất là các cực địa từ. Kết quả khảo sát cổ từ cho thấy cực địa từ di chuyển và tính trung bình hàng nghìn năm thì cực địa từ trùng với cực địa lí và đó là một cơ sở quan trọng trong cổ từ để xác định sự di chuyển lục địa.