truy cập trực tuyến

 

A: online access

 


 

Quá trình truy cập dữ liệu trực tiếp trên mạng Internet, không đòi hỏi phải thông qua việc truyền tệp.