truyền vô tuyến

 


 

Sự truyền sóng vô tuyến từ ăngten phát tới ăngten thu. Bức xạ có thể truyền theo một số đường.

 

Tổng sóng đất đường nhìn thấy, sóng đất phản xạ và sóng mặt đất gọi là sóng đất (hoặc sóng tầng đối lưu).

 

Sóng trời (hoặc sóng tầng điện li) bị phản xạ bởi tầng điện li và cho phép thực hiện truyền đường dài.