trường thông tin thuộc tính

 


 

(cg. trường thuộc tính), một thuật ngữ khác cho cột (column) trong cơ sở dữ liệu địa lí.