trừu tượng hoá

 


 

Một trong những thao tác tư duy cơ bản, trong đó chủ thể dùng trí óc gạt bỏ những thuộc tính, những liên hệ, quan hệ thứ yếu và chỉ giữ lại những yếu tố nào cần thiết cho tư duy của đối tượng (hoặc hiện tượng) được nghiên cứu và nêu rõ những dấu hiệu chung và quan trọng của chúng.

 

Trừu tượng hoá có quan hệ mật thiết với khái quát hoá.