TA: column


Chiều thẳng đứng của bảng thông tin thuộc tính của đối tượng trong tệp dữ liệu. Mỗi cột tương ứng với một trường thông tin thuộc tính của đối tượng, đều có tên và kiểu dữ liệu phù hợp được áp dụng cho mọi giá trị trong cột.