cơ sở dữ liệu trực tuyến   


Cơ sở dữ liệu có thể khai thác, sử dụng trực tiếp thông qua hệ thống mạng Internet.

Hiện nay, CSDL trực tuyến đang được phát triển mạnh trong việc cung cấp, trao đổi dữ liệu địa lí theo nhiều hình thức khác nhau.