cơ sở dữ liệu thuộc tính   

A: attribute database


(cg. CSDL phi không gian), những diễn tả đặc tính, số lượng, mối quan hệ của các hình ảnh bản đồ với vị trí địa lí của chúng và liên kết chặt chẽ với nhau trong hệ thống thông tin địa lí thông qua một cơ chế thống nhất chung. CSDL thuộc tính được biểu diễn dưới dạng bảng gồm các hàng và cột, mỗi hàng có quan hệ với một đối tượng trong CSDL không gian, mỗi cột tương ứng với một đặc tính của đối tượng.

Xt. bảng thuộc tính