cơ sở dữ liệu phân tán   


Cơ sở dữ liệu, trong đó các thông tin dữ liệu được phân bố lưu giữ tại nhiều trạm máy tính khác nhau của một mạng máy tính.