cơ sở dữ liệu không gian   

A: spatial database


Một tập hợp các tệp dữ liệu không gian có quan hệ lôgich với nhau được lưu giữ trên máy tính.

Các thành phần của cơ sở dữ liệu không gian bao gồm:

1) Tập hợp các dữ liệu dạng vectơ (tập các điểm, đường và vùng);

2) Tập hợp các dữ liệu dạng raster (dạng mô hình DEM hoặc ảnh);

3) Tập hợp các dữ liệu dạng mạng lưới (vd: đường giao thông, lưới cấp thoát nước, lưới điện ...);

4) Tập hợp các dữ liệu địa hình 3 chiều và bề mặt khác;

5) Dữ liệu đo đạc;

6) Dữ liệu dạng địa chỉ.

Các bảng dữ liệu là thành phần quan trọng của cơ sở dữ liệu không gian, được liên kết với các thành phần đồ họa với nhiều kiểu liên kết khác nhau.

Về khía cạnh công nghệ, hình thể, vị trí không gian của các đối tượng cần quản lí, được miêu tả bằng các dữ liệu đồ hoạ (còn gọi dữ liệu bản đồ). Trong đó, tính chất các đối tượng này được miêu tả bằng các dữ liệu thuộc tính. Mô hình CSDL không gian quy định mô hình dữ liệu với các đối tượng đồ hoạ, đối tượng thuộc tính, đồng thời quy định mối liên kết giữa chúng thông qua mô hình quan hệ và định nghĩa hướng đối tượng (bao gồm các tính chất như thừa kế (inherit), đóng gói (encapsulation) và đa hình (polymorphism).

CSDL không gian hiện đại còn bao gồm các ràng buộc các đối tượng đồ hoạ ngay trong cơ sở dữ liệu, được gọi là tôpôlôgy.

Trong mô hình dữ liệu dạng vectơ, CSDL không gian được chia thành các lớp có chung tính chất, đặc điểm như: giao thông, ranh giới, thủy hệ…

Hệ thống thông tin địa lí sử dụng các dữ liệu không gian để tạo ra một bản đồ hay hình ảnh bản đồ trên màn hình hoặc trên giấy thông qua thiết bị ngoại vi.