cơ sở dữ liệu địa lí 

A: geo-database


Tập hợp có tổ chức của dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính có liên quan chặt chẽ với nhau, nhằm lưu trữ hiệu quả và có thể truy cập bởi nhiều người sử dụng.

CSDL địa lí thường bao gồm các tệp dữ liệu biểu thị các đối tượng địa lí bằng những điểm, đường, vùng, ô lưới hoặc lưới tam giác bất chính quy, ảnh và các thuộc tính của chúng. Có thể phân chia CSDL địa lí thành: CSDL không gian và CSDL thuộc tính.

Trong hệ thống thông tin địa lí (GIS), CSDL địa lí là một thành phần quan trọng nhất, chiếm tỉ lệ lớn nhất về thời gian triển khai và chi phí. Theo tính toán, việc xây dựng CSDL địa lí chiếm 70% tổng kinh phí của GIS.

Hiện nay, việc thành lập CSDL địa lí đang trở thành xu hướng mới trong công tác đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Các dữ liệu bản đồ địa hình được thành lập những năm trước đây cũng dần dần được chuyển sang dạng CSDL.

Từ năm 27/2/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy định chuẩn thông tin địa lí cơ sở quốc gia áp dụng rộng rãi trong toàn quốc.