cơ sở dữ liệu chủ động   


Cơ sở dữ liệu có mô tả quy tắc và cơ chế xử lí, dùng để mô tả và tự động bảo vệ các quy tắc kinh doanh trong các ứng dụng cụ thể.