cơ sở dữ liệu  

A: database


Một tập hợp các bản ghi hoặc tệp có quan hệ lôgic với nhau được lưu giữ trên máy tính.

Một CSDL thường là cách tổ chức bằng phương tiện tin học hệ thống thông tin của các đối tượng thực tế. Việc tổ chức, hoàn thiện cũng như khai thác một CSDL được thực hiện bởi một hệ chương trình đặc biệt, gọi là hệ quản trị CSDL.

CSDL có những ưu điểm:

1) Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu;

2) Đảm bảo dữ liệu có thể được truy suất theo nhiều cách khác nhau; 3) Nhiều người có thể sử dụng một CSDL.

Một CSDL  phải đảm bảo các yêu cầu:

1) Tính chủ quyền của dữ liệu;

2) Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng;

3) Tranh chấp dữ liệu;

4) Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố.