cơ quan kiểm định


Cơ quan quản lí nhà nước về đo lường các cấp và các cơ sở được uỷ quyền kiểm định nhà nước, gọi chung là cơ sở kiểm định, có trách nhiệm tiến hành kiểm định nhà nước đối với phương tiện đo theo luật định.