công nghệ phần mềm


Việc áp dụng có kỉ luật các nguyên lí và phương pháp thực hành truyền thống trong các ngành công nghệ để sản xuất một cách hữu hiệu các phần mềm tin học có chất lượng.

Thuật ngữ "công nghệ phần mềm" được đưa ra năm 1967 trong nhóm nghiên cứu về tin học của Uỷ ban Khoa học của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). Công nghệ phần mềm đáp ứng các nhu cầu phát triển và cài đặt các hệ thống phần mềm quy mô lớn trên máy tính. Công nghệ phần mềm đề cập tới một phạm vi rộng các chủ đề liên quan đến việc thiết kế và phát triển các phần mềm máy tính chất lượng cao, từ các vấn đề về phương pháp luận lập trình (lập trình có cấu trúc, lập trình theo êkip, bảo đảm chất lượng phần mềm, trợ giúp sản phẩm phần mềm) đến việc quản lí các đề án phần mềm (thảo trình, nhóm lập trình chính, thư viện hỗ trợ chương trình, kĩ thuật đồ hoạ trong thiết kế chương trình).