công trình xây dựng đo đạc


Các công trình phục vụ công tác chuyên môn của lĩnh vực đo đạc và bản đồ, bao gồm:

1) Các trạm quan trắc cố định về thiên văn, trắc địa, vệ tinh, trọng lực, độ cao, độ sâu, thời gian (gọi chung là trạm quan trắc cố định);

2) Các điểm gốc đo đạc quốc gia;

3) Các cơ sở kiểm định tham số của thiết bị đo đạc (gọi chung là cơ sở kiểm định thiết bị đo đạc);

4) Dấu mốc của các điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc cơ sở (dấu mốc đo đạc).