công thức Peterx


Công thức của nhà toán học Peterx thường được sử dụng để đánh giá độ chính xác của giá trị trong trường hợp phép đo luôn luôn tồn tại sai số hệ thống.