công thức Betxen


Công thức của nhà toán học Betxen dùng để tính sai số trung phương của đại lượng được đo một số lần nhất định.