cổng thông tin địa lí

A: geoportal


Một giao tiếp đến với các tài nguyên thông tin không gian địa lí trực tuyến, bao gồm các tập dữ liệu và các dịch vụ. Geoportal cho phép sử dụng các dữ liệu không gian của một lãnh thổ từ các hệ thống thông tin địa lí khác nhau thông qua các dịch vụ web.