cổng thông tin

A: portal


Một Website hoạt động như một cổng cung cấp điểm truy cập duy nhất đến nhiều nguồn (tài nguyên) khác nhau, là một môi trường Web cho phép một tổ chức hay một cộng đồng những người sử dụng thông tin hoặc các nhà cung cấp thông tin tổng hợp, chia sẻ các nội dung thông tin với nhau, một tập hợp các liên kết có tổ chức đến các Web site khác.