công cụ tìm tin


Một phần mềm dùng để tìm kiếm dữ liệu trong các trang thông tin điện tử (website). Công cụ tìm tin tìm kiếm theo từ khóa có trong nhan đề, bài tóm tắt, các bài toàn văn hoặc URL... Google, Alta Vista, Excite, Lycos… là những công cụ tìm tin thông dụng.