công bố hợp quy


Việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kĩ thuật phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật tương ứng.