cao độ kế


Thiết bị để đo độ cao dùng trên các máy bay dựa trên nguyên lí thay đổi áp suất khí quyển theo độ cao.

Máy thường gồm một khí áp kế đo áp suất khí quyển. Máy bay được lắp các cao độ kế, được điều chỉnh tới áp suất khí quyển ở một mức thuận tiện trước khi cất cánh. Sau đó có thể đọc độ cao của máy bay từ dụng cụ đo khi máy bay lên cao và áp suất giảm xuống.