cảm ứng địa từ


Cảm ứng của từ trường Trái Đất với giả định có một lưỡng cực ở trung tâm Trái Đất và đo lường cảm ứng địa từ có chú ý đến ba trục thẳng góc: trục Bắc địa lí, trục Đông địa lí và trục hướng thẳng góc tới lõi Trái Đất. Những trường lưỡng cực đó nằm dưới một trường phi lưỡng cực không đều dặn và thay đổi liên tục.