cảm giác lập thể nhân tạo


Cảm giác không gian khi nhìn bằng hai mắt được tạo nên nhờ sự xuất hiện của thị sai sinh lí. Đây là cơ sở của phương pháp đo ảnh lập thể.

Cặp ảnh thu được từ điểm nhìn của hai mắt khác nhau đối với một vật thể, tương đương với việc chụp ảnh từ hai tâm chụp khác nhau, được gọi là cặp ảnh lập thể. Ảnh của một điểm vật trên hai ảnh của cặp ảnh lập thể được gọi là điểm ảnh cùng tên. Các tia từ một điểm vật đến tâm nhìn của hai mắt hoặc tâm chụp của hai ảnh được gọi là cặp tia ngắm hoặc cặp tia chiếu cùng tên.