cảm biến thiên văn


Dụng cụ trên tàu để cố định phương hướng của khí tài bay hay tàu thuyền đối với một vì sao xác định. Dụng cụ cùng với những thiết bị phụ trợ khác cho phép ghi nhận sự lệch của quang trục kính viễn vọng khỏi phương hướng tới thiên thể đã chọn.

Bộ cảm biến thiên văn được sử dụng trong đạo hàng thiên văn.