các số  đo hiệu số


Trong GPS, có thể có nhiều tổ hợp về hiệu số. Những hiệu số nào, bậc của chúng là bao nhiêu cần phải được định rõ trong khi miêu tả một phương pháp xử lí (các hiệu kép máy thu - vệ tinh).

X. Hiệu giữa hai thời điểm; Hiệu giữa hai tần số; Hiệu giữa hai máy thu; Hiệu giữa hai vệ tinh.