các nguyên tố định hướng ngoài của ảnh đo


Các yếu tố hình học xác định vị trí của chùm tia chụp trong không gian vật.

Các nguyên tố định hướng ngoài của ảnh đo bao gồm:

1) Tọa độ không gian của tâm chụp trong hệ tọa độ trắc địa;

2) Các góc định hướng của hệ tọa độ không gian ảnh trong hệ tọa độ trắc địa.