ca đo


Khoảng thời gian cần thiết để thu thập các số liệu đo GPS đồng thời từ hai hay nhiều trạm đo.