bức xạ quang hoá


Bức xạ điện từ có khả năng khởi phát phản ứng hoá học. Thuật ngữ này hay dùng cho bức xạ tử ngoại và để chỉ bức xạ tác dụng lên nhũ ảnh.