bức xạ  điện từ


Năng lượng do gia tốc của điện tích và các điện trường, từ trường có liên quan. Các đặc trưng của bức xạ phụ thuộc vào bước sóng của nó.