bức xạ bề mặt và phản xạ


Phân loại các giải phổ của mỗi hệ đo bức xạ cho phép biết được tất cả các thông tin về phổ. Nhận biết được phản xạ Albêdô có thể đánh giá được bức xạ quang hợp và tổng lượng ánh sáng mặt trời trên bề mặt Trái Đất.