bút chân cong kép


Một loại bút chân cong có hai đầu vẽ, thường sử dụng để vẽ các nét liền, trơn đều và cách đếu nhau  trên bản đồ như: đường giao thông hai nét, kênh mương hai nét...