breakline


Đối tượng dạng đường xác định và điều khiển dạng bề mặt của một lưới tam giác bất chính quy (TIN) trong giới hạn phẳng và liên tục.

Breaklines luôn được duy trì như một đối tượng dạng đường trong một lưới tam giác bất chính quy. Đối tượng được số hoá ba chiều với các giá trị x, y, z; vd: sông suối hay đường bờ biển có giá trị độ cao, đều được lưu như đối tượng breakline.