bố trí công nghệ


Một giai đoạn của việc bố trí công trình xây dựng nhằm đảm bảo lắp đặt và điều chỉnh các cấu kiện xây dựng và thiết bị kĩ thuật. Yêu cầu độ chính xác vị trí đạt từ 0,1 – 1,0 mm.