đo cao phía trước


Việc đo độ cao các vị trí, các đối tượng trên mặt đất bằng cách đặt máy giữa hai điểm đo.