bản vẽ tách


Bản vẽ chỉ có các yếu tố dường nét của cùng một màu in.

Bản vẽ tách có thể thực hiện trên nền khắc, nền trong. Với các bản vẽ tách thì không cần chụp ảnh, chỉ cần phiên hình để được các phim âm hoặc dương. Khi in chồng màu từ các bản kẽm được chế từ bản vẽ tách thì các màu in có thể không phù hợp với nhau. Do vậy, thường vẽ gộp 2 hoặc 3 yếu tố đường nét có liên quan chặt chẽ với nhau (vd. thủy hệ và đường bình độ).

Các yếu tố đường nét khác vẽ tách trên bản riêng, thường gọi phương pháp này là vẽ tách gộp.