bản vẽ màu


Bản vẽ đúng với màu sắc để in. Sử dụng bản in thử nét và phủ màu để chế bản vẽ màu.

Bản vẽ màu chính là bản mẫu của bản đồ sẽ in, là tài liệu hướng dẫn in thử màu. Biên tập viên kĩ thuật lập biểu đồ màu trên cơ sở bản vẽ màu.