bản vẽ CAD


Một bản vẽ kĩ thuật, một sơ đồ hoặc bản đồ số được tạo ra nhờ các phần mềm CAD.

Vd. một tệp bản vẽ hoặc tệp DWG trong phần mềm AutoCAD. Bản vẽ CAD được sử dụng nhiều trong thành lập CSDL không gian, thiết kế kĩ thuật.