bản vẽ bố trí đường đỏ


Bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết thành phố, thể hiện các yếu tố bố trí để chuyển đường đỏ ra thực địa từ các công trình kiên cố hoặc điểm khống chế trắc địa có trên khu vực. Toạ độ các điểm đặc trưng của đường đỏ được xác định bằng đồ giải trên bình đồ các đường đỏ.