bản thiết kế quy hoạch độ cao 


Bản vẽ của thiết kế quy hoạch chi tiết thành phố, được lập trên bản sao bình đồ các đường đỏ, nội dung cần thể hiện gồm: độ cao thiết kế và độ cao thực tế tại điểm giao cắt của các trục đường phố, tại các điểm đặc trưng của đường đỏ và địa hình khu vực, giải pháp chuẩn bị cho thi công (sơ đồ thoát nước, các vùng đất đào hoặc đắp, công trình phòng hộ...).