bản thanh vẽ nửa tông


Bản vẽ có hình ảnh chuyển tiếp từ nhạt đến đậm, từ màu sắc này chuyển tiếp sang màu sắc khác. Đó là các bản vẽ vờn bóng địa hình, bình đồ ảnh, sơ đồ ảnh, ảnh chụp hàng không...

Bản thanh vẽ nửa tông có thể trên giấy, trên phim ảnh.