bản thanh vẽ nền


Bản vẽ gồm những vùng nền với màu sắc đậm đều. Thường trên mỗi bản thanh vẽ nền bao gồm các vùng nền có cùng một màu in. Bản thanh vẽ nền phục vụ cho việc chế in bản đồ.