bản thanh vẽ nét


Bản vẽ được thực hiện trong thành lập bản đồ theo công nghệ truyền thống, gồm các yếu tố đường nét, kí hiệu của nội dung bản đồ được biên vẽ bằng màu đen trên nền giấy, nền nhựa trong hoặc bản khắc.

Thường trên mỗi bản thanh vẽ nét bao gồm các yếu tố nét và kí hiệu có cùng một màu in. Bản thanh vẽ nét phục vụ cho việc chế in bản đồ.